Skoči na glavno vsebino

Vpis in plačilo vrtca

VPIS V VRTEC

Za vsako šolsko leto, ki se začne s 1. septembrom, je vpis otrok v mesecu marcu. Na podlagi vpisa, vrtec, v sodelovanju z občino ustanoviteljico, načrtuje strukturo oddelkov za naslednje šolsko leto. Oddelki so, glede na strukturo vpisa in predhodno vključene otroke, starostno homogeni, starostno heterogeni ali kombinirani.

Starši lahko vpišejo otroka v vrtec tudi med šolskim letom. Otrok je med letom vključen v oddelek, če vrtec razpolaga s prostimi mesti.

Ob vpisu otroka v vrtec starši izpolnijo Vpisni list za sprejem otroka v vrtec. Starši in vrtec podpišejo Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.

Pred prihodom v vrtec mora otrok opraviti zdravniški pregled. Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, ki ga dobijo od zdravnika-pediatra, starši na prvi dan prihoda oddajo otrokovi vzgojiteljici.

Vpisa v vrtec ni potrebno vsako leto obnavljati, otrok je v vrtec vpisan do pisnega izpisa.

Izpis otroka iz vrtca starši pisno sporočijo najmanj 8 dni pred nameravanim datumom izpisa na obrazcu Izpisni list otroka iz vrtca.

 

PLAČILO VRTCA

Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cene programov določi občina ustanoviteljica in so staršem dostopne na oglasnih deskah v garderobah vrtca.

Starši lahko, s pomočjo obrazca Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, uveljavljajo znižano plačilo vrtca. Prvo vlogo za novo vpisane otroke oddajo starši na pristojni Center za socialno delo, v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec. Vlogo ponovno oddajo v mesecu pred potekom pravice.

Center za socialno delo staršem izda odločbo, s katero je določena višina plačila vrtca (odstotek cene programa vrtca).

Vrtec, na podlagi odločbe Centra za socialno delo in veljavne cene programa, staršem mesečno izstavi račun-oskrbnino. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda (77 odstotkov od cene programa).

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka so oproščeni plačila vrtca za drugega otroka. Prav tako so oproščeni plačila vrtca starši za tretjega in vsakega nadaljnega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu.

Staršem se pri plačilu oskrbnine, v primeru odsotnosti otroka iz vrtca, plačilo zniža za stroške prehrane od vključno tretjega dne neprekinjene odsotnosti otroka.

Če je otrok zaradi bolezni odsoten več kot 30 in manj kot 90 dni ter starši odsotnost utemeljijo z ustreznim zdravniškim potrdilom, se plačilo staršev poleg stroškov za neporabljena živila še dodatno zniža tako, da se obveznost plačila staršev za obdobje odsotnosti otroka zniža za en plačilni razred.

Če je otrok zaradi bolezni odsoten več kot 90 dni in starši odsotnost utemeljijo z ustreznim zdravniškim potrdilom, se plačilo staršev oprosti v celoti.

Za en plačilni razred se zniža obveznost plačila staršev tudi za odsotnost otrok v času poletnih dopustov v obdobju od 15. junija do 14. septembra. Odsotnost otroka mora trajati več kot 30 in manj kot 90 dni, starši pa jo morajo napovedati v vrtcu vsaj 3 delovne dni pred pričetkom otrokove odsotnosti na obrazcu Napoved odsotnosti otroka v času poletnih dopustov. Takšna odsotnost ne pomeni izpisa otroka iz vrtca, govorimo o napovedani odsotnosti v času poletnih dopustov.

Starši spoštujejo poslovni čas vrtca. Otrok ne sme ostajati v vrtcu več kot devet ur dnevno. Staršem, katerih otrok je vključen v poldnevni program in otroka puščajo v vrtcu nad šest ur, obračunamo celodnevni program.

Cenik programov vrtca

 

Dostopnost